Privacyverklaring

 

Versie april 2022

Heroyam, gevestigd aan de Sassenstraat 54 (8011 PB) te Zwolle, hecht veel waarde aan uw privacy. In de onderstaande privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Heroyam omgaat met uw (privacy)gegevens. Deze verklaring geldt voor alle gebruikers en klanten van de website en diensten van Heroyam. 

 

Algemeen
Heroyam heeft als bedrijfsdoel om de arbeidsbemiddeling succesvol te laten verlopen. In dit proces ontkomt Heroyam er niet aan om bepaalde persoonlijke gegevens (van kandidaten) op te slaan en/of te verwerken. 

 

De wettelijke bepalingen, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), worden hierbij door ons te allen tijde in acht genomen en de verwerking geschiedt altijd zorgvuldig. Alle gegevens die wij van een (mogelijke) werknemer hebben ontvangen, worden vertrouwelijk behandeld en slechts doelmatig gebruikt en verwerkt. Gegevens worden nooit langer bewaard dan wettelijk is toegestaan. 

 

Persoonsgegevens
In de AVG (artikel 4) staat de definitie van persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het gaat dus om informatie die direct over iemand gaat, ofwel informatie die naar een bepaald persoon te herleiden is. Verder kent de AVG bijzondere persoonsgegevens (informatie met betrekking tot ras, godsdienst e.d.) die extra bescherming verdienen. 

 

Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?

Verzameling van persoonsgegevens hoort, zoals vermeld, bij onze (arbeid bemiddelende) dienstverlening. In de volgende situaties verzamelen wij uw persoonsgegevens:

 

 • Wanneer u het contactformulier op de website invult.

 In dit geval vragen wij om uw naam en uw e-mailadres, zodat wij contact met u op kunnen nemen naar aanleiding van het bericht. Door de gegevens achter te laten geeft u ons toestemming tot verwerking van de gegevens. 

 

 • Wanneer u ons, om welke reden dan ook, een e-mail stuurt.

 Wanneer u ons een e-mail stuurt, ontvangen wij van uw in ieder geval uw e-mailadres en hoogstwaarschijnlijk uw voor- en achternaam. Door het toezenden van de e-mail geeft u ons toestemming om deze gegevens te verwerken. 

 

In geval a en b heeft u de mogelijkheid om een vrij bericht te sturen. Dit betekent dat u meer persoonsgegevens kunt toezenden dan welke wij nodig hebben. Wij raden u daarom dringend aan terughoudend te zijn in het delen van (extra) persoonsgegevens. 

 

 • Wanneer u reageert op een vacature via onze website.

Als u reageert op een vacature vragen wij de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • CV (opleiding/werkervaring). 

Deze gegevens worden gebruikt om te kijken of u c.q. uw profiel past bij de betreffende vacature. Wij hebben hiervoor slechts de genoemde persoonsgegevens nodig. 

 

 • Registreren op de website. 

U kunt zich, wanneer u op zoek bent naar een baan, inschrijven op onze website. Daarbij worden de volgende gegevens opgevraagd:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Voorkeur functie c.q. branche;
 • Huidige locatie (stad/dorp);
 • Talen;
 • CV (met name: opleidingen/werkervaring). 

Het doel van een inschrijving is om uw wensen af te stemmen op (eventuele) vacatures. De bovenstaande gegevens zijn voldoende om dit te doen. Het advies is opnieuw om niet meer gegevens te verstrekken dan het bovenstaande. 

 

Wanneer u bij ons gaat werken
Als u via ons aan het werk gaat, verzamelen wij nog een aantal persoonsgegevens:

 • Nationaliteit;
 • ID-bewijs;
 • Geboorteplaats;
 • BSN-nummer;
 • Bankrekeningnummer;
 • Huwelijkse staat.

Als werkgever hebben wij deze gegevens nodig om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. 

 

Hoe lang bewaren wij gegevens?
Wij bewaren uw gegevens te allen tijde zorgvuldig en nooit langer dan de wettelijke bewaartermijn. Indien er geen bewaartermijn bij wet is geregeld, bewaren wij gegevens niet langer dan noodzakelijk. 

 

Welke persoonsgegevens hebben wij niet nodig?
Wij hebben een aantal persoonsgegevens niet nodig om u te bemiddelen naar arbeid. Wij raden u dan ook aan om deze gegevens nooit te versturen (en dus ook niet in een cv te vermelden). Het gaat hierbij om de volgende gegevens: godsdienst, levensovertuiging, ras, etnische afkomst, strafrechtelijke gegevens, politieke gezindheid, gegevens met betrekking tot seksualiteit en/of gezondheid. 

 

Bezoek van onze website(s)
U kunt onze website bezoeken zonder u persoonsgegevens aan ons doorgeeft. Wij maken wel gebruik van cookies en websitestatistieken. Hierdoor wordt informatie verzameld over hoe de gebruiker de website gebruikt, om zo tot verbetering van onze dienstverlening te komen. Een en ander levert echter geen identificeerbare informatie over gebruiker op. 

 

Welke gegevens delen wij met andere partijen?
Indien u ons toestemming heeft gegevens om als arbeidsbemiddelaar op te treden, zullen wij uw persoonsgegevens delen met potentiële opdrachtgevers. Uiteraard verstrekken wij alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdrachtgever om te beoordelen of u een geschikte kandidaat bent. In zijn algemeenheid worden de volgende gegevens gedeeld: naam, woonplaats, geslacht, geboortedatum (indien relevant voor de functie), opleidingen en cursussen en eventuele werkervaring. 

 

Indien u als werknemer geen Nederlandse nationaliteit dan wel een nationaliteit van een EU of EER-land bezit, zijn wij verplicht om een kopie van uw geldige verblijfs- en/of tewerkstellingsvergunning en/of identiteitsbewijs aan de opdrachtgever te verstrekken. 

 

Bescherming van gegevens door Heroyam
Wij spannen ons te allen tijde in om passende maatregelen te treffen ter bescherming van uw persoonsgegevens. Zo krijgen werknemer van Heroyam alleen toegang tot de gegevens indien dit voor hun werkzaamheden noodzakelijk is. Gegevens die niet nodig zijn zullen nimmer met werknemers worden gedeeld. 

 

Toch kan het, ondanks alle maatregelen, voorkomen dat anderen onrechtmatig aan uw persoonsgegevens komen. Dit wordt een datalek genoemd. Indien dit voorkomt, verzoeken wij uw dringend om een melding te doen via info@heroyam.com. Hierdoor kunnen wij direct actie ondernemen. 

 

Welke rechten heeft u?
U kunt, door een mail te sturen aan info@heroyam.com, gebruik maken van de volgende rechten:

 

 • Recht op wijzigen en verwijderen

 U heeft het recht om persoonsgegevens te laten wijzigingen of te laten verwijderen als de gegevens niet langer correct zijn. Dit kan ook als de verwerking niet langer gerechtvaardigd is. Let wel, er bestaan wettelijke uitzonderingen.  

 

 • Recht op beperking

 In bepaalde gevallen kunt u bij ons vragen de verwerking van gegevens tijdelijk te stoppen. Dit kan bijvoorbeeld als u een wijziging van gegevens hebt ingediend.

 

 • Recht op informatie en inzage

 U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens we van u hebben. U kunt bij ons een overzicht vragen van deze persoonsgegevens. 

 

 • Recht op bezwaar

 U kunt altijd bezwaar maken tegen een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer u hiervoor geen toestemming hebt gegeven.

 

Wijzigingen 
De bovenstaande privacyverklaring kan door ons worden aangepast. De meest actuele versie vindt u op onze website.

Bij vragen/opmerkingen over deze verklaring kunt u contact met ons opnemen via info@heroyam.com.

Heroyam

Heroyam is begin 2022 opgericht om Oekraïense vluchtelingen die naar Nederland komen aan een baan te helpen. Heroyam heeft de afgelopen maanden ruim 75 mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht aan een baan in Nederland geholpen. Hiermee is de missie van Heroyam geboren: mensen op een menselijke manier aan werk helpen. Bij Heroyam doneren we 100% van onze winst aan goede doelen in Oekraïne. Zo werken onze flexwerkers niet alleen in hun eigen voordeel, maar ook in het voordeel van heel Oekraïne.